บริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด: เป็นหนึ่งในบริษัทฯที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบ (System Integrator) Transmissions, Security & Network System , GIS และอื่น ๆให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ Supplier ระดับสากล
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงระยะเวลาการส่งมอบตรงตามกำหนด ,ต้นทุนที่ยอมรับได้และความพึงพอใจของลูกค้า