milestones

2560

2560

โครงการออกแบบพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการออกแบบพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับแผนงานติดตั้งโครงข่าย IP Access Network 
รวมระยะทาง 2,216 กิโลเมตร

2559

2559

โครงการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด

โครงการออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สถานีรถไฟสายใต้จำนวน 20 สถานีและ
หน่วยงานบริการรถไฟ 1 แห่ง รวมจำนวนกล้องทั้งหมด 319 ตัว

2558

2558

โครงการออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและสร้างเคเบิลใยแก้ว

โครงการออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร Next Generation Network จำนวน 43 Nodes และออกแบบสร้างเคเบิลใยแก้วในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา จำนวน 900 กิโลเมตร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2557

2557

โครงการออกแบบติดตั้งและซ่อมบำรุงสายเคเบิลใยแก้ว

โครงการออกแบบติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบ ADSS รองรับมิเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 10,188 ชุด
ของการไฟฟ้านครหลวง 

โครงการการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง
12 เขตทั่วประเทศ รวมระยะทาง 10,000 กิโลเมตร ระยะเวลา 3 ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2556

2556

โครงการจ้างสร้างสถานีวิทยุคมนาคมพร้อมข่ายสายเคเบิลใยแก้ว

โครงการจ้างสร้างสถานีวิทยุคมนาคมพร้อมข่ายสายเคเบิลใยแก้วจำนวน 180 สถานี
ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย