SAFETY POLICY

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้กำหนดให้การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลักสำคัญที่ทำให้องค์กร
เติบโต อย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัด
และควบคุมจุดเสี่ยงที่อาจ จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินกับพนักงาน ลูกค้า
คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้รับเหมา สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และถือเป็นนโยบายหลักขององค์กรที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

 • พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
  เรื่องความปลอดภัย

 • ปฎิบัติตามกฎหมายและ
  ข้อกำหนดของลูกค้า

 • ประเมินความเสี่ยงและ
  ป้องกันอันตราย

 • กำกับดูแลผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
  ให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย

 • ส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรบ
  ให้พนักงาน มีความรู้ด้านความปลอดภัย

 • ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการบริหารจัดการ
  ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  อย่างต่อเนื่อง