Telecom & Infrastructure

บริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ เอกชนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและบุคลากรฝ่ายต่างๆ การบริการด้านการ ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนา ระบบ Transmission, Network & Securit System, GIS และอื่นๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมี ประสิทธิภาพสูง
Highlight Projects