ABOUT US

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา
สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย
ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก วางระบบควบคุมดูแลแก้ปัญหา และการซ่อมบำรุงระบบ
เครือข่ายให้กับองค์กรของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของ UTEL
ได้แก่

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น

UTEL ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพราะมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีล่าสุด และมีความเชี่ยวชาญในการดูแลโครงการทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีทีมที่มีจิตใจที่พร้อมให้บริการลูกค้า และมีสถานีบริการ
กว่า 40 แห่งที่พร้อมจะให้บริการและให้ความมั่นใจกับลูกค้า